Nasze czasopisma

Wydajemy 5 czasopism naukowo-edukacyjnych, w których wszystkie artykuły naukowe podlegają podwójnej recenzji:

Acta Balneologica

Jest naukowym czasopismem Polskiego Towarzystwa Balneologii i Medycyny Fizykalnej. Ukazuje się od 1905 roku. Na łamach kwartalnika publikowane są recenzowane prace oryginalne, poglądowe, kazuistyczne z zakresu medycyny uzdrowiskowej – balneologii, bioklimatologii, balneochemii, hydrogeologii i medycyny fizykalnej – fizjoterapii, krioterapii, kinezyterapii, presoterapii a także rehabilitacji. Ze względu na poruszaną tematykę jest wyjątkowym czasopismem nie tylko w skali kraju, ale i Europy.

Przejdź na stronę czasopisma »


Alergologia info

Czasopismo przekształciło się w nowe wydawnictwo - kwartalnik Public Health Forum, zgodnie z rozporządzeniem, zachowując wcześniej uzyskane punkty MNiSW.

Przejdź na stronę nowego czasopisma »


Developmental Period Medicine

Jest oficjalnym czasopismem Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. Ukazuje się nieprzerwanie od 1996 roku.
W Developmental Period Medicine propagowana jest idea holistycznego podejścia do diagnostyki i procesu terapeutycznego, który nie skupia się na leczeniu jedynie narządu, ale na pomocy całemu organizmowi z uwzględnieniem jego skomplikowanej struktury psycho-somatycznej.
To interdyscyplinarne nakowe czasopismo, dające lekarzom i naukowcom możliwość komunikacji pomiędzy specjalistami różnych dyscyplin.
Innym ważnym zadaniem czasopisma jest zapewnienie bardziej całościowego postrzegania wczesnego rozwoju człowieka. Wzrost i rozwój płodu, noworodka i dziecka ma wpływ na zdrowie dzieci w wieku szkolnym, młodzieży i dorosłych. Należy podkreślić, że zarówno czynniki genetyczne, jak i środowiskowe odgrywają w tym procesie istotną rolę.
Czasopismo integruje środowisko lekarzy (położników, ginekologów, neonatologów, pediatrów i chirurgów dziecięcych) oraz badaczy w dziedzinie nauk takich jak genetyka, genetyka molekularna, farmakologia, farmakogenetyka, biochemia, epidemiologia, immunologia i in.

Przejdź na stronę czasopisma »

Emergency Medical Service

To kwartalnik o zasięgu międzynarodowym, wydawany w języku angielskim i polskim. W wersji on-line publikujemy również artykuły w języku ukraińskim i streszczenia w języku czeskim. Czasopismo stanowi forum wymiany myśli naukowej i doświadczeń, składa się z trzech podstawowych działów:
– ratownictwo medyczne,
– medycyna ratunkowa,
– zalecenia, rekomendacje, wytyczne.

Przejdź na stronę czasopisma »


Wiadomości Lekarskie

Kwartalnik Wiadomości Lekarskie jest oficjalnym czasopismem Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, ukazuje się nieprzerwanie od 1928 roku. Redaktorem naczelnym jest prof. dr hab. med. Władysław Pierzchała. „Wiadomości Lekarskie” spełniają ważną rolę periodyku naukowego oraz medium edukacyjnego dla młodych lekarzy. Ze względu na interdyscyplinarność cieszą się popularnością wśród autorów i czytelników. Czasopismo publikuje zarówno prace oryginalne, jak i poglądowe oraz opisy przypadków. Wszystkie prace są recenzowane.

Przejdź na stronę czasopisma »


Public Health Forum

Nowe czasopismo poruszające na swych łamach tematy nie tylko alergologiczne, ale dotyczące i innych chorób cywilizacyjnych oraz aspektów zdrowia publicznego.

Przejdź na stronę czasopisma »


Współpracujemy przy wydawaniu Kalendarza Lekarza Polskiego Towarzystwa Lekarskiego.

Wydajemy również książki o tematyce medycznej. Ostatnie publikacje tego typu to Bibliografia. Balneologia i medycyna fizykalna, Encyklopedia balneologii i medycyny fizykalnej oraz wznowienie Nowoczesnej medycyny Uzdrowiskowej. Autorką opracowań jest prof. Irena Ponikowska. Szczegóły na temat w/w pozycji na stronie czasopisma Acta Balneologica.

Przejdź na stronę czasopisma »


Gdzie jesteśmy

    Wydawnictwo ALUNA
    Z. M. Przesmyckiego 29
    05-510 Konstancin-Jeziorna